Sepetim

Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Amaç 

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, mesafeli sözleşmeler hakkında uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam 

Madde 2 - Bu Yönetmelik, yazılı, görsel ve elektronik ortamda veya diğer iletişimaraçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan,malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifasıkararlaştırılan sözleşmelere uygulanır.

Dayanak 

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin KorunmasıHakkında Kanunun 31 inci ve bu Kanuna 4822 sayılı Kanunla eklenen 9/Amaddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

Madde 4 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 1. Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
 2. Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını,
 3. Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses,görüntü ve benzeri gayri maddi malları,
 4. Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti,
 5. Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri,
 6. Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri,
 7. Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen,kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
 8. Kredi veren: Mevzuatları gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel finans kuruluşu ve finansman şirketlerini,
 9. Mesafeli Sözleşme: Yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmeleri,
 10. (Ek: 9/10/2007-26668 RG) Sürekli veri taşıyıcısı: Tüketicinin, kendisine kişisel olarak gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini sağlayan ve kaydedilen bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren her türlü aracı,

ifade eder.

Ön Bilgiler 

Madde 5 - (Değişik birinci cümle: 9/10/2007-26668 RG) Tüketici, mesafelisözleşmenin akdinden önce, aşağıdaki bilgilerin tamamının yer aldığıbilgilendirme formunun verilmesi suretiyle, açık, anlaşılır ve kullanılaniletişim vasıtasına uygun bir şekilde bilgilendirilir.

 1. Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğererişim bilgileri,
 2. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin temel özellikleri,
 3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı,
 4. Satıcı veya sağlayıcının fiyat dahil tüm vaatlerinin geçerlilik süresi,
 5. Tüketicinin ödemelerinin nasıl yapılacağına dair bilgiler,
 6. Teslimat ve ifanın nasıl yapılacağına ve varsa buna ilişkin masraflarıntutarı ve kimin tarafından karşılanacağına dair bilgiler,
 7. Cayma hakkı ve bu hakkın nasıl kullanılacağına dair bilgiler,
 8. Tüketiciye bir maliyeti varsa kullanılan iletişim yollarının ücreti,
 9. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin, teslim ve ifa tarihlerine ilişkinprogram,
 10. Tüketicinin talep ve şikayetlerini iletebileceği satıcı veya sağlayıcının açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri.

(Ek: 9/10/2007-26668 RG; Yön., m. 2 ) Sözlü iletişim araçlarının kullanılmasıdurumunda, ayrıca satıcı veya sağlayıcının, kimliğini ve görüşmenin ticariamacını her görüşmenin başında tüketiciye açık bir biçimde bildirmesi zorunludur.

Ön Bilgilerin Doğruluğunun Yazılı Olarak Kanıtlanması 

Madde 6 - ( Değişik: 9/10/2007-26668 RG) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindebelirtilen bilgilendirme formunun, sözleşmenin kurulmasından önce tüketiciyeverilmesi zorunludur. Tüketici, bu bilgileri edindiğini yazılı olarak teyitetmedikçe sözleşme akdedilemez. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyitişlemi, yine elektronik ortamda yapılır. Satıcı veya sağlayıcı, mallar içinsözleşme konusu mal tüketiciye ulaşmadan, hizmetler için de en geç sözleşmeninifasından önce yazılı olarak, elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde isetüketici tarafından kullanılabilir veya sürekli olarak erişilebilir başka birsürekli veri taşıyıcısıyla bilgilendirme formunu tüketiciye ulaştırmakzorundadır.

Sözleşmede Bulunması Gereken Şartlar 

Madde 7 - ( Değişik: 9/10/2007-26668 RG) Mesafeli sözleşmenin, tüketicitarafından kullanılabilir veya sürekli olarak erişilebilir başka bir sürekliveri taşıyıcısıyla tüketiciye verilmesi zorunludur.

Sözleşmede;

 1. Tüketicinin, satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri,
 2. Sözleşmenin düzenlendiği tarih,
 3. Malın veya hizmetin teslim veya ifa tarihi ve şekli,
 4. Teslimat ve ifaya ilişkin masrafların tutarı ve kimin tarafından karşılanacağına dair bilgiler,
 5. Sözleşme konusu malın veya hizmetin cinsi veya türü, miktarı ve varsa marka ve modeli,
 6. Malın veya hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dahil peşin satış fiyatı,
 7. Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek Türk Lirası olarak toplam satış fiyatı,
 8. Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirtilen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,
 9. Peşinat tutarı,
 10. Ödeme planı,
 11. Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,

yer alır.

Cayma Hakkı 

Madde 8 - Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığıtarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluküstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmedencayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, busüre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 7günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağıtarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklananmasraflar satıcı veya sağlayıcıya aittir.

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslimedilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümleretabi değildir.

Malın teslimi sözleşmeye taraf olan tüketici dışında bir kişiye yapılsa dahitüketici cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda satıcı malı 9 uncu maddenindördüncü fıkrası hükmü uyarınca üçüncü kişiden teslim alır.

Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklikya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici caymahakkını kullanamaz. Ayrıca tüketici, niteliği itibariyle iade edilemeyecek,hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusuolduğunda cayma hakkını kullanamaz.

( Değişik: 9/10/2007-26668 RG) Satıcı veya sağlayıcının 6 ncı veya 7 ncimaddede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, satıcı veyasağlayıcı en geç otuz gün içerisinde eksikliği giderir. Bu durumda yedi günlüksüre, söz konusu eksikliğin giderildiğine dair bilginin yazılı olaraktüketiciye ulaştırıldığı tarihten itibaren başlar. Aksi takdirde, tüketicicayma hakkını kullanmak için yedi günlük süre ile bağlı değildir.

Tüketicinin ödediği bedel kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı tarafındanya da satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarakkarşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbirtazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızınkendiliğinden sona erer. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene deyazılı olarak iletilmesi gerekir.

Satıcı ve Sağlayıcının Yükümlülüğü 

Madde 9 - Satıcı veya sağlayıcı tüketicinin siparişi kendisine ulaştırdığı andanitibaren en geç otuz gün içerisinde edimini yerine getirmekle yükümlüdür. Busüre tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla ongün uzatılabilir.

Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma bildiriminin kendisine ulaştığıtarihten itibaren on gün içinde almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı vetüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade etmekle, ayrıca yirmi güniçinde de malı geri almakla yükümlüdür.

( Değişik: 9/10/2007-26668 RG) Satıcı veya sağlayıcı mesafeli sözleşme konusumalın veya hizmetin tüketiciye teslimi veya ifasından önce 5 inci maddede yeralan bilgiler ile 7 nci maddede yer alan sözleşmeyi tüketiciye vermek ve 6 ncımaddede belirtilen yükümlülükler dahilinde ön bilgilerin teyidine ilişkin onayıalmak zorundadır. Uyuşmazlık halinde ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıyaaittir.

Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla satıcı veya sağlayıcı, sözleşmeden doğan ifayükümlülüğünün süresi dolmadan ve sözleşmede belirtmesi şartıyla, tüketiciyeeşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.

Satıcı veya sağlayıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesininimkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerinegetiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadantüketiciye bildirir. Ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10gün içinde tüketiciye iade eder.

Geri Ödeme 

Madde 10 - Mesafeli sözleşmelerde, ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödemekartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukukaaykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talepedebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesindenitibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

Kapsam Dışı Sözleşmeler 

Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümleri;

 1. Banka, sigorta ile ilgili,
 2. Otomatik satış makineleri vasıtasıyla akdedilen,
 3. Halka açık jetonlu telefonlar vasıtasıyla akdedilen,
 4. Açık arttırma yolu ile akdedilen,
 5. Gıda, içecek ve günlük tüketim için tüketicinin evine veya iş yerine düzenli olarak sağlanan malların tedariki ile ilgili,
 6. Sağlayıcının üstlendiği, barınma, ulaşım, yemek tedariki, sportif ve kültürel faaliyetler ve eğlence hizmetlerini özel bir günde veya sürede tedarik etmesine ilişkin hükümler içeren,

sözleşmelere uygulanmaz.

Yürürlük 

Madde 12 - Bu Yönetmelik 14/6/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.